NİSAN 2016, Cilt: 11-1, Sayı: NİSAN 2016

 • Ham Petrol Fiyat Şokları - Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: ADL Eşik Değerli Koentegrasyon Testi

  Mahmut ZORTUK & Seyhat BAYRAK Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

  H. Naci BAYRAÇ & Emrah DOĞAN Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri

  Selim YILDIRIM & Esin KILIÇ Özet | Tam Metin
 • Vergilendirme ve Demokrasi Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Nedensellik Analizi

  Salih TÜREDİ & Mehmet Hanefi TOPAL Özet | Tam Metin
 • Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması

  Hakan SARITAŞ & Sinem G. KANGALLI UYAR & Altan GÖKÇE Özet | Tam Metin
 • Teknoparklarda Sürdürülen İşbirliklerinin Yerleşimci Firmaların Teknoloji Transfer Performansına Etkisi

  Tayfun ERÜN & Ali KILIÇ & Hakan EREN Özet | Tam Metin
 • Televizyon Reklamlarında Standart Dile Karşı Şiveli Dilin Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Erol USTAAHMETOĞLU Özet | Tam Metin
 • Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi: SWOT-AHP Uygulaması

  Ayşe DURGUN KAYGISIZ & Utku ONGUN & Bekir GÖVDERE Özet | Tam Metin
 • Kötü Haber Yönetiminin Davranış Kodları

  Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN Özet | Tam Metin
 • Çevresel ve Milli Güvenlik Boyutları Açısından Biyolojik Çeşitlilik ve Tehlikeler

  Gülizar ÇAKIR SÜMER Özet | Tam Metin
 • Yöneticiden Duyulan Memnuniyetin Bir Öncülü: Kişi-Grup Uyumu Modeli

  Işık ÇİÇEK & İsmail Hakkı BİÇER Özet | Tam Metin
 • Ekolojik Vergileme: Seçilmiş Bazı Dünya Ülkeleri ile Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması

  Ersan ÖZ & Hüseyin KUTBAY Özet | Tam Metin
 • The Ottoman And The Russian Empires After The Death Of Catherine Ii: A Thaw In Relations, 1797-1798

  Valeriy MORKVA Özet | Tam Metin
 • Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi

  Birol YILDIZ & Soner AKKOÇ Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730