ARALIK 2013, Cilt: 8-3, Sayı: ARALIK 2013

 • ARALIK 2013 SAYISI

  ESOGÜ İİBF DERGİSİ Özet | Tam Metin
 • Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama

  Mercan HATİPOĞLU & Erol YENER Özet | Tam Metin
 • Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü: Panel Veri Analizi

  Seyfettin ARTAN & Pınar HAYALOĞLU Özet | Tam Metin
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri

  Rüstem YANAR & Ahmet ŞAHBAZ Özet | Tam Metin
 • Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi

  Kemal YILDIRIM & Mehmet MERCAN & S. Fatih KOSTAKOĞLU Özet | Tam Metin
 • Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama

  Metin BAYRAK & Osman Cenk KANCA Özet | Tam Metin
 • Keşifsel Satın Alma Eğilimleri ve Bu Eğilimlerin Plansız, Kompülsif ve Hedonik Satın Alma Tarzlarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi

  Semih OKUTAN & Buket BORA & Remzi ALTUNIŞIK Özet | Tam Metin
 • Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Maden İşletmelerinde Amortisman Uygulamasının Değerlendirilmesi

  Semra Aksoylu Özet | Tam Metin
 • Vergi Ceza Hukuku Açısından Kanunîlik İlkesi

  Onur Eroğlu Özet | Tam Metin
 • Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

  Ramazan KURTOĞLU & Behiye ÇİÇEK Özet | Tam Metin
 • Avrupa Birliği Yönetiminde Belgelere Erişim Hakkının Gelişimi

  Ramazan ŞENGÜL Özet | Tam Metin

ISSN: 1306-6730